Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Prispievatelia / REDAKCIA / Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO)
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
Nováčik?
 

Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO)

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 15. 08. 2008 14:42
Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO) k Urbanistickej štúdii Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka vypracované v rámci oficiálneho pripomienkového konania. /31.7.2008/
Odborná komisia občanovIng. Andrej Ďurkovský
Primátor Bratislavy

Ing. Anna Galčíková
Vedúca odd. mestskej zelene

Ing. Arch. Vladimír Hrdý
Vedúci odd. ÚPRM

Primaciálne nám. 1
814 99 BratislavaZáverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO) k Urbanistickej štúdii Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka vypracované v rámci oficiálneho pripomienkového konania


Úvod

Obyvatelia Petržalky potrebujú priestor pre svoju každodennú krátkodobú rekreáciu. Rekreačný potenciál územia tejto mestskej časti utrpel v minulosti najmä výstavbou samotnej novej Petržalky, dopravnej infraštruktúry celomestského aj nadmestského významu, a tiež viacerými vodohospodárskymi stavbami hlavne v súvislosti s protipovodňovou ochranou. Preto vítame iniciatívu hl. mesta SR Bratislava skvalitniť rekreačný potenciál Petržalky a priľahlých oblastí. Prepojenie jednotlivých existujúcich prírodných území do celkovej koncepcie zelenej osi Petržalky okolo Chorvátskeho ramena považujeme za ústretový voči požiadavkám občanov a ich nárokom na zachovanie prírodných rekreačných území v Petržalke a potreby ich rozširovať, nie zmenšovať.


Je však potrebné si uvedomiť, že spracovateľ urbanistickej štúdie navrhuje vytvoriť lesopark, v hodnotnom prírodnom prostredí, ktoré už aj v súčasnosti pomerne dobre slúži pre potreby rekreácie aj pre ochranu prírody. Okrem prejazdu motorových vozidiel stredom tejto rekreačnej lokality nemá územie výrazné nedostatky v rekreačnom a prírodnom potenciáli.

Ak rekreačné územie medzi Malým a Veľkým Draždiakom niečo potrebuje, je to v prvom rade odklon automobilovej dopravy na perifériu tohto územia. Je možné uvažovať aj o následných krokoch, avšak tieto by mali toto územie len citlivo dotvoriť a stabilizovať, prípadne mierne zvýšiť jeho potenciál pre rekreáciu v nenarušenom prírodnom prostredí. Pre riešiteľov tejto ambicióznej úlohy je to veľká výzva. Na druhej strane je tu totiž aj pomerne vysoké riziko, že príliš intenzívna „prestavba“ môže tomuto citlivému územiu viac uškodiť ako prospieť, a že súčasný rekreačný les sa „zrekonštruuje“ na umelý „lunapark“ s množstvom zbytočných technických prvkov. Technické prvky je pritom možné v pomerne krátkom čase umiestniť v podstate hocikde (a prípadne ich aj odstrániť), avšak kvalitné prírodné prostredie aké dnes reprezentuje rekreačný les medzi Malým a Veľkým Draždiakom ako aj ich okolí vzniká stáročia.

V neposlednom rade tu ide aj o peniaze daňových poplatníkov (teda naše), z ktorých by sa mal celý projekt realizovať. Čím väčší rozsah zemných prác, čím viac umelých technických prvkov sa bude realizovať, tým viac nás bude stáť samotná „výstavba“ parku (parky by sa snáď nemali stavať, ale skôr vysádzať). Náklady na údržbu a prevádzku parku s prevahou umelých prvkov budú tiež mnohonásobne vyššie než v prípade parku s prevažujúcim prírodným charakterom (príroda sa údržuje sama).


Konkrétne pripomienky, požiadavky a návrhy

1. Žiadame, aby ťažiskom zámeru Urbanistická štúdia Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka (ďalej len „štúdia“) bolo zachovať prírodno-rekreačný charakter riešeného územia a tento zámer jednoznačne definovať.

2. Žiadame zachovať súčasnú definíciu i využitie územia ako rekreačný les a nemeniť ho na lesopark, resp. park. V tejto súvislosti je vhodné upraviť názov štúdie na Urbanistická štúdia Rekreačný les Draždiak v MČ Petržalka. V súvislosti s riešeným územím žiadame v celom texte štúdie používať pojem rekreačný les (a nie lesopark alebo park).

3. Vzhľadom k tomu, že v riešenom území dnes existuje kvalitný rekreačný les (vytvorený predovšetkým prirodzeným vývojom v posledných desaťročiach a citlivou starostlivosťou pracovníkov MČ Petržalka pod odborným dohľadom Ing. Csákyho) žiadame v súvislosti s návrhmi na zásahy do územia používať prednostne pojmy dotvoriť alebo dobudovať namiesto vytvoriť, vybudovať, rekonštruovať ...

4. V kapitole 1.3 štúdie spracovateľ uvádza niektoré existujúce územnoplánovacie podklady, na ktoré pri spracovaní štúdie prihliadal. V závere kapitoly uvádza, že nakoľko žiadny z uvedených územnoplánovacích podkladov nebol zameraný na návrh parku v okolí jazier Malý a Veľký Draždiak, nebolo možné priamo nadviazať na koncepčné princípy uvedených podkladov.

Spracovateľ však napriek tomu použil niekoľko podnetov z uvedených územnoplánovacích podkladov, hlavne pokiaľ ide o návrh funkčného využitia potenciálne zastaviteľných plôch v okolí Veľkého Draždiaka.

Žiadame špecifikovať, ktoré podnety z podkladov uvedených kap. 1.3 štúdie boli použité v súvislosti s návrhom využitia potenciálne zastaviteľných plôch v okolí Veľkého Draždiaka a zdôvodniť prečo spracovateľ pokladal za vhodné začleniť aj zastaviteľné plochy v okolí Veľkého Draždiaka do urbanistickej štúdie zameranej na lesopark. Prírodné plochy okolo Veľkého Draždiaka, ktoré sú do súčasnosti zachované sú totiž obyvateľmi Petržalky ale aj Bratislavy nesmierne cenené a sú protipolom komerčne využitého a upraveného druhého brehu, ktorý takéto kvality už stratil.

5. V úvode kapitoly 1.4 spracovateľ naznačuje, že štúdia je v súlade so zadaním, ktoré bolo verejne pripomienkované a prerokované s dotknutými subjektmi. V tejto súvislosti upozorňujeme na závažnú skutočnosť, že niektoré veľmi závažné riešenia, ktoré sa v štúdii navrhujú, neboli predmetom zadania. Ide najmä o tieto riešenia, resp. návrhy:

a) Pod rúškom tzv. širších vzťahov bolo do riešeného územia zahrnuté aj okolie, pričom spracovateľ pracoval s okolitými územiami obdobným spôsobom ako s riešeným územím, t.j. nie v rámci širších vzťahov, ale reálne s nimi počítal v rámci užších vzťahov. Spracovateľ priamo navrhol do okolia riešeného územia napr. výstavbu, ktorá vo finančnom vyjadrení presúva ťažisko zámeru štúdie zameranej na rekreačný les mimo riešeného územia. Takýto postup prekračuje rámec zadania.
b) Do riešeného územia bolo zahrnuté aj územie Veľkého Draždiaka, pričom spracovateľ uvádza, že „predovšetkým“ v rámci širších vzťahov. Sme toho názoru, že ak je niečo zahrnuté do riešeného územia, tak sa logicky dostáva do rámca užších vzťahov. V tomto kontexte vyznieva nepochopiteľne, ako môže byť niečo zahrnuté „predovšetkým“ v rámci širších vzťahov a nie úplne v rámci širších vzťahov. Autori zrejme naznačujú, že sčasti bolo územie Veľkého Draždiaka zahrnuté aj v rámci užších vzťahov, čím prekročili rámec zadania. Tomu nasvedčuje aj to, že ťažiskom štúdie (z hľadiska vplyvu na prostredie aj finančných nákladov) je prepojenie Veľkého a Malého Draždiaka umelým vodným kanálom. Prepojenie Veľkého Draždiaka umelým vodným kanálom s Malým Draždiakom v žiadnom prípade nemožno považovať za širší vzťah Veľkého Draždiaka k riešenému územiu.
c) Prepojenie oboch Draždiakov dynamicky trasovaným vodným kanálom s atraktívnym obsahovým vybavením nebolo predmetom zadania, preto štúdia nie je v súlade so zadaním. Postup spracovateľa považujeme v tomto smere za účelovo manipulatívny. Spracovateľ si nedal ani tú námahu, aby v kapitole 1.4 konkrétne uviedol prepojenie Draždiakov umelým vodným kanálom ako výsledok projekcie spresnenia zadania Ing. Juhásom z 24.11.2007. V zmysle troch uvedených bodov (vyplývajúcich zo spodrobneného zadania) nemožno takéto prepojenie považovať za problém hodný „prihliadania“ (na ťažiskové/kľúčové problémy sa neprihliada, tie sú podstatou riešenia problému), nemožno ho považovať ani za detail parku a – ako už bolo spomenuté – nemožno ho považovať ani za tzv. širší vzťah s riešeným územím.

Žiadame o náležité vysporiadanie sa s vyššie uvedenými rozpormi uvedenými v bodoch a), b) a c).

6. Aj z vyššie uvedených dôvodov žiadame nerealizovať kanálové prepojenie medzi Malým a Veľkým Draždiakom a neuvažovať s ním ani v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Kanál považujeme za zbytočný, v rekreačnom lese by neplnil prakticky žiadnu prospešnú funkciu. Z hľadiska zlepšovania priaznivej a zdraviu prospešnej mikroklímy a bilancie vodného výparu považujeme za podstatne hodnotnejší súčasný lesný porast. Pri výstavbe kanála by došlo k nenávratnej likvidácii najhodnotnejších lesných spoločenstiev a v území by sa vytvorila nová líniová bariéra. Ušetrené finančné prostriedky budú môcť byť oveľa účelnejšie využité inde (napr. na vytvorenie parku za nemocnicou na Antolskej ulici).

7. V úvode kapitoly 1.5 je uvedené, že spracovanie štúdie pozostávalo z troch etáp:

a) prípravné práce
b) prieskumy a rozbory – terénny prieskum
c) návrh riešenia – dva varianty

Žiadame v štúdii tiež konkrétne uviesť, ktoré činnosti boli realizované ako prípravné práce a ktoré ako prieskumy a rozbory. Výsledky prieskumov a rozborov žiadame uviesť ako prílohy štúdie.

8. V kapitole 2.2 je nasledovné tvrdenie: Z hľadiska sociálnej bezpečnosti územie pôsobí veľmi nebezpečne, je tu mnoho úkrytov bezdomovcov a iných okrajových skupín spoločnosti, preto časť obyvateľov mesta nevyužíva toto územie na každodennú rekreáciu. Žiadame špecifikovať, na základe akej metodiky bola hodnotená sociálna bezpečnosť územia, počet úkrytov bezdomovcov a ich lokalizáciu. Žiadame špecifikovať metodiku a výskum, podľa ktorých spracovateľ dospel k záveru, že časť obyvateľov nevyužíva územie na každodennú rekreáciu a o akú časť sa jedná a z akého celku bola stanovená. Ak takáto metodika neexistuje, žiadame text vypustiť, lebo sa može dotykat cti osôb v sociálnej núdzi a siahať tak na ich ústavné práva občanov.9. V jedenástom odseku kapitoly 2.2 sa za veľký nedostatok považuje dopravné napojenie (asfaltová cesta) chatovej osady prechádzajúce jadrom parku. Sme presvedčení, že v záujme prevádzkovej bezpečnosti je toto dopravné napojenie jednoznačne najväčším problémom riešeného územia. Preto žiadame, aby spracovateľ pristupoval k tejto skutočnosti s plnou zodpovednosťou a prioritne navrhol riešenie uvedeného problému. Samotné odklonenie pohybu motorových vozidiel na perifériu riešeného územia považujeme za takú nevyhnutnosť, ktorá by mala byť riešená v rámci prvej etapy realizácie štúdie alebo úplne samostatne, nezávisle, ešte pred realizáciou štúdie.

10. Žiadame navrhnúť etapizáciu projektu a akceptovať to aj pri príprave projektovej dokumentácie, pretože projekt nie je klasická 2-3 ročná investícia, ale dlhodobé – niekoľko desaťročí trvajúce zveľaďovanie prírodného územia.
Súčasťou návrhu etapizácie by malo byť aj riešenie financovania následnej prevádzky, údržby a správy územia ako trvalo udržateľnej investície. Tento bod odporúčame riešiť spoločne s vedením MČ Petržalka ako súčasného správcu územia.

11. Žiadame v štúdii dopracovať časť o ekonomike zámeru, investičných nákladoch, prevádzkových nákladoch, a návrhu budúceho prevádzkovania areálu, ktoré odporučujeme riešiť kontinuálne a v úzkej spolupráci z MČ Petržalka.

12. Ešte pred samotnou realizáciou zámeru je nutné vyriešiť základné otázky stráženia a ochrany areálu.

13. Chýbajú východiskové štatistiky dnešnej návštevnosti rekreačného lesa a názorov návštevníkov na jeho ďalšie formovanie. Žiadame dopracovať.

14. Chýba zmapovanie východiskového stavu zelene, inventarizácia zelene a dopady navrhovaných riešení na jej úbytky. Žiadame dopracovať.

15. Chýba posúdenie nulového variantu rekreačného lesa ako celku. Žiadame dopracovať.

16. Žiadame zachovať a chrániť pôvodné objekty horárne, zrekonštruovať ich a ďalej využívať výlučné pre účely správcu územia a ekovýchovné účely (napr. náučnú expozíciou s tematikou flóry a fauny okolitého územia).

17. Navrhujeme zvýšiť diverzitu štrkoviska Malý Draždiak, tak aby tu boli rôzne typy brehov (strmé steny, štrkové pláže, stromy, plytké zóny zarastajúce vodnými rastlinami) a ostrovčeky. V dôsledku takýchto úprav môže dôjsť k výraznému estetickému obohateniu jazera, jeho osídleniu ďalšími druhmi živočíchov a pod. Bohato štruktúrovaná vodná plocha s rôznymi druhmi hniezdiacich vodných vtákov je podľa nášho názoru vhodnejšia súčasť rekreačného lesa ako napr. navrhovaná Mini ZOO.

18. Nesúhlasíme s realizáciou Mini ZOO v areáli rekreačného lesa. Podľa nášho názoru je potrebné pozornosť návštevníkov orientovať na súčasnú faunu a flóru bez nárokov na zbytočné prevádzkové náklady. V krajnom prípade navrhujeme vybudovať Mini ZOO v blízkosti jazdeckého areálu pri križovatke Kutlíkovej a Starohájskej ulice.

19. Revitalizácia z biologického hľadiska nie je naliehavá, možno ju však akceptovať v obmedzenom rozsahu, najmä odvoz stavebného odpadu a obnova mokrade na ploche v minulosti zavezenej stavebným odpadom.

20. Prechádzku v korunách stromov v navrhovanej lokalite považujeme za neúčelnú, zbytočnú investíciu.

21. Akceptujeme vybudovanie promenády (stromová aleja, umelé osvetlenie) v trase asfaltovej komunikácie od horárne po komunikáciu Dolnozemská – trasu a charakter druhej promenády spájajúcej Veľký Draždiak, horáreň a severnú časť rekreačného lesa odporúčame riešiť alternatívne

22. Akceptujeme umelé osvetlenie:
- v trase promenády od horárne po komunikáciu Dolnozemská, prípadne jej predĺžení k Bradáčovej
- v centrálnej časti riešeného územia v okolí horárne
- v areáli nemocnice (v prípade že bude súčasťou riešeného územia)
V ostatných častiach rekreačného lesa akceptujeme umelé osvetlenie len v kontaktných zónach s existujúcou zástavbou.

23. Nesúhlasíme s vnášaním komerčných aktivít do areálu rekreačného lesa (reštaurácia a cukráreň v alt. 3A, čárda v alt. 3B), v rozpore s regulatívmi jestvujúceho územného plánu (územie s funkciou 1110). Navrhujeme presunúť aktivity do oblasti juhovýchodnej časti areálu BVS a perspektívne rušených čerpacích staníc pri Dolnozemskej, v nadväznosti na navštevovanú lokalitu dunajskej hrádze a budúce pokračovanie rekreačného lesa smerom do lokality Štrkovňa.

24. Žiadame zachovať budovu bývalej materskej škôlky za obytnými domami na Starhradskej ulici a opraviť omyl v označení objektu ako obytný dom.

25. Nesúhlasíme so zámerom na zahusťovanie bytovej zástavby vo dvore Starhradská, v rozpore s regulatívmi jestvujúceho územného plánu (územie s funkciou 202). Navrhujeme objekt využívať naďalej iba v oblasti sociálnych služieb na denný stacionár pre dôchodcov alebo opätovne pre materskú škôlku, prípadne jeho menšej časti pre umiestenie správy územia. Ďalšou alternatívou je ponechanie priestorov pre administratívu správy územia v budove Technopolu.

26. Sme proti zámeru na vytvorenie parkovacej garáže v mieste detského ihriska vo vnútrobloku Starhradská v rozpore s regulatívmi jestvujúceho územného plánu (územie s funkciou 202). Jestvujúce ihrisko je v zozname petržalských ihrísk určených na revitalizáciu z prostriedkov MČ Petržalka. Aj v zmysle verejného prísľubu pána primátora hl. mesta SR Bratislavy z 12.05.2008 žiadame návrh z čistopisu štúdie vypustiť.

27. Žiadame vybudovať jednu náhradnú prístupovú cestu pre 33 chatiek chatovej oblasti Malý Draždiak podľa možností s čo najkratšou trasou a čo najmenším zásahom do jestvujúceho lesa.

28. V nadväznosti na predchádzajúci bod žiadame uzavrieť súčasnú cestu prechádzajúcu skrz riešeným územím pre vjazd motorových vozidiel.

29. V nadväznosti na predchádzajúci bod navrhujeme v strede uzavretej cesty vytvoriť pás zelene, deliaci peších od cyklistov a korčuliarov, so zachovaním šírky cesty aspoň z jednej strany pre možnosť prejazdu záchranných automobilov.

30. Žiadame vylúčiť výstavbu prvého navrhovaného hromadného parkoviska (rovnobežné s Kutlíkovou) na území so vzrastlou zeleňou pri obytnom dome na Kutlíkovej podľa požiadavky obyvateľov tohto domu a zachovať tu jestvujúcu ochrannú zeleň chrániacu dom od hluku dopravy z Kutlíkovej.

31. Na vytvorenie možností parkovania pre návštevníkov areálu navrhujeme využiť najväčšie, v súčasnosti prevažne nevyužívané parkovisko oproti dostihovej dráhe na Starohájskej, parc. č. 941 (13.329 m2), s mimoúrovňovým vyriešením prechodu cez Kutlíkovú pre peších a cyklistov, vstupom do areálu lesoparku a prístupom na frekventovanú lokalitu dunajskej hrádze za Dolnozemskou. Súčasne navrhujeme vytvorenie parkovacích kapacít pre návštevníkov areálu realizáciou šikmého parkovania pozdĺž Kutlíkovej, najmä na južnej strane komunikácie.

32. Žiadame preveriť majetkový vzťah mesta k veľkému parkovisku na Starohájskej oproti Dostihovej dráhe, ktoré je len minimálne využívané, ktoré by mohlo bezplatne slúžiť ako mestské parkovisko pre návštevníkov hrádze aj rekreačného lesa. Bezpečný prístup do južnej časti rekreačného lesa a na hrádzu vyžaduje rekonštrukciu križovatky Kutlíkova – Starohájska.

33. Navrhujeme zvážiť nové parkovisko v juhovýchodnej časti areálu BVS, kde sa nachádza stavebný odpad a mohlo by slúžiť pre navrhovanú reštauráciu a cukráreň. Odporučame tu aj parkovisko pre potreby návševníkov rekreačného lesa a hrádze.

(S takýmto umiestnením reštaurácie a cukrárne OKO súhlasí, pretože nezasahuje do rekreačného lesa a slúži ako občerstvenie, posedenie a hygienické zariadenie pre potreby návštevníkov územia aj návštevníkov hrádze.)

34. Otočku autobusu na Antolskej žiadame celú prenechať potrebám rekreačného lesa a zachovať tu stredovú zeleň v plnom rozsahu. Posunúť zástavku na jestvujúcu vybudovanú a nevyužívanú zastávku pred nemocnicou Antolská pre potreby pacientov aj obyvateľov okolia a otočku vybudovať na konci cesty vedúcej pred nemocnicou, kde je dostatočný priestor pre vybudovanie otočky s dostatočným polomerom na otáčanie autobusov. .Dopručujeme pri týchto úpravách zohľadniť aj potreby občanov, ktorí potrebuju bezbarierový prístup k nemocnici, ktorý tu doteraz chýba, alebo je veľmi nedostatočný. Zastávky by tak boli v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov v okolí a zároveň by sa celá Antolská ul. mohla využívať pre potreby parkovania obyvateľov najmä vo večerných hodinách a návštevníkov Veľkého Draždiaka a rekreačného lesa najmä počas dňa.
Na otočke autobusov Antolská, kde by sa zaručilo otáčanie autobusov, požadujeme spoločne zachovanie stredového pásu zelene.

35. Na základe konzultácie s Občianskym združením Kaspian, ktoré zrealizovalo a prevádzkuje skateboardový park v Petržalke odporúčame na danom území nestavať skateboardovú U-rampu, ale skateboardové bazény, ktoré by boli prvé v Bratislave a kvôli ktorým by mládež bola ochotná dochádzať aj väčšiu vzdialenosť. Pre skateboardové bazény by postačovala plocha jestvujúcej cesty a vybudovanie okruhu okolo lesa by mohlo byt významným a zaujímavým riešením skateboardových bazénov. Odporúčame aj vybudovanie pozorovacích lavíc okolo celého okruhu pre potreby súťaží a skateboardových vystúpení. Sprayerské steny by mohli byť zakomponované do tohto areálu, tak, aby sa stredový les nepoškodil a skôr sa stal súčasťou celého areálu pre mládež.

36. Žiadame doplniť štúdiu o kapitolu „Antolská medická záhrada“. V oplotenom území za nemocnicou na Antolskej ulici žiadame využiť na vybudovanie moderného parku, prepojeného z rekreačným lesom na severe Chorvátskym ramenom na juhu a uzatvárateľného v nočných hodinách.

37. Žiadame vypracovať štúdiu obmedzenia dopravy na 4-prúdovej komunikácii Kutlíkova presmerovaním dopravy do severného pruhu. Južný pruh žiadame prebudovať sčasti pre potreby parkovania návštevníkov rekreačného lesa a sčasti pre potreby cyklistov a korčuliarov (cyklotrasu napojiť na existujúcu cyklotrasu na hrádzi). V časti prechodu medzi severnou a južnou časťou rekreačného lesa navrhujeme vybudovať prechod pre nemotorových účastníkov (podľa možností a intenzity využívania).

38. Žiadame vybudovanie a vyznačenie cyklistickej trasy a trasy pre rekreačný beh v areáli rekreačného lesa s prepojením na jestvujúce pešie a cyklistické trasy.

39. Žiadame ponechať tzv. platanovú lúke pri Kutlíkovej ulici pre súčasné využitie, prípadne zvážiť spestrenie tejto lokality vhodným architektonickým prvkom (napr. vybudovanie kríkového labyrintu anglického typu s vyhliadkou v strede labyrintu).

40. Súhlasíme s vytvorením podmienok pre zlepšenie kvality vody v jazere Malý Draždiak realizáciou odkanalizovania objektov chatovej osady na jeho východnom brehu.

41. Navrhujeme vytvorenie troch zón rekreačného lesa s rôznou intenzitou využívania návštevníkmi a tomu zodpovedajúcou údržbou:
Zóna A (s najvyššou intenzitou využívania) sa plošne zredukuje len do priestoru medzi asfaltovou cestou (v úseku medzi hájovňou a zákrutou k chatovej osade) a okrajom jazera Malý Draždiak. Sem navrhujeme umiestenie nových detských ihrísk s preliezkami a lavičiek všetko z prírodných materiálov.
Zóna B (so stredou intenzitou využívania) bude situovaná hlavne pozdĺž hlavných komunikačných osí; jej hranice budú presne určené po dohode dotknutých subjektov a vyznačené v mapovom podklade a taktiež v teréne. V tejto zóne bude vykonané intenzívnejšie presvetlenie lesných porastov prebierkovým spôsobom, tzn. odstraňovaním nevhodných inváznych drevín, mechanicky, či drevokaznými hubami poškodených drevín, s redukciou krovinovej etáže tak, aby sa vytvorili lesné čistinky so zdravými solitérnymi jedincami, prednostne zástupcami tvrdého luhu.
Zóna C (s minimálnou intenzitou využívania) bude plošne najväčšia. Zásahy (výruby) budú prípustné len za účelom zlepšenia stability a zdravotného stavu porastov, budovania chodníkov a cyklotrás a z bezpečnostného hľadiska (prevencia úrazov návštevníkov). Krovinová etáž tu bude zachovaná. V zóne C bude les zachovaný v podobe prírodného lesa pralesovitého vzhľadu. Hranice zóny C budú po dohode dotknutých subjektov presne určené a vyznačené v mapovom podklade a taktiež v teréne.
S vyznačením zón a potrebnými asanačnými prácami je potrebné začať čím skôr a realizovať ich postupne v období cca najbližších 5 rokov (t. zn. ročne zrealizovať zásahy rôznej intenzity na ploche cca 10 ha.) Na to je potrebné vyčleniť financie a zabezpečiť všetko po materiálno–technickej i personálnej stránke.
Biologicky aj esteticky hodnotné lesné porasty v severnej časti rekreačného lesa (severne od Kutlíkovej) žiadame zaradiť do zóny C.

42. Na stanovištiach mäkkého luhu, ktoré sa nachádzajú najmä v severnej časti požadujeme pri výsadbe a obnove využiť vhodné dreviny mäkkého luhu. Treba zabraňovať prenikaniu inváznych druhov pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý, jaseň červený a jaseň americký, ktoré sa sem šíria najmä z neuvážených výsadieb realizovaných na sídliskách v priebehu osemdesiatych rokov. Na stanovištiach tvrdého luhu (väčšina rekreačného lesa) požadujeme postupnými maloplošnými zásahmi zlepšovať štruktúru porastov, zabraňovať prenikaniu nepôvodných inváznych drevín a dopĺňať vhodnými drevinami (napr. jaseň úzkolistý, štíhly, domáce druhy topoľov, javory).

43. Záhony okrasných krov akceptujeme len v bezprostrednom okolí horárne a v areáli nemocnice.

44. Celý proces uskutočňovania zásahov do jestvujúcej zelene navrhujeme rozložiť na dlhšie časové obdobie tak, aby realizácia prebiehala najmä v rámci starostlivosti a údržby porastov. Požadujeme upraviť návrh etapizácie zveľadenia rekreačného lesa tak, aby organizácia zveľaďovania a prevádzky rekreačného lesa bola spracovaná Hlavným mestom SR Bratislavou v spolupráci s MČ Petržalka ako samostatný dokument. Súčasťou návrhu etapizácie by malo byť riešenie financovania následnej prevádzky, údržby, stráženia a správy rekreačného lesa ako trvalo udržateľnej investície.

45. Infraštruktúru (obslužné komunikácie, sociálne zariadenia a pod.) odporúčame realizovať len v primeranom rozsahu, aby sa zachoval prírodný ráz riešeného územia.

46. Na vhodných miestach (kde tým zbytočne nedôjde k narušeniu prírodného rázu prostredia) navrhujeme doplniť v území tabule informujúce o rekreačnom lese, jeho prírodných hodnotách a pod.

47. Po vybudovaní nevyhnutnej infraštruktúry a dokončení stavebných zásahov v chatovej oblasti Malý Draždiak, sledujúcich najmä zlepšenie kvality životného prostredia, žiadame poskytnúť riešenému územiu najvyššiu možnú zákonnú ochranu pred ďalšou stavebnou činnosťou (mimo existujúcej chatovej oblasti).

48. Starostlivosť a údržbu zelene areálu navrhujeme riešiť so zachovaním kontinuity súčasnej správy vykonávanej pracovníkmi MČ Petržalka.

V prípade, že naše pripomienky, požiadavky a návrhy neakceptujete žiadame o zvolanie rozporového rokovania. Požadujeme účasť aj na ďalších fázach obstarávania, najmä pri vyhodnocovaní pripomienok a stanovísk, ako aj pri písaní čistopisu a prejednávania materiálu v orgánoch mesta Bratislavy.

Všetky uvedené pripomienky sú zásadného charakteru.

OKO podporuje stanovisko mestskej časti Bratislava – Petržalka (v bodoch, ktoré nie sú odlišné od našich stanovísk), a to najmä čo sa týka návrhu zonácie rekreačného lesa.

V Bratislave, dňa 31. júla 2008Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1354 signatures so far

Latest signatures

  • Katarína Bartová Foltínová, Bratislava,
  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

748 signatures so far

Latest signatures

  • Katarina Veselska, Bzovicka 26
  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'