Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Autor: Redakcia Posledná zmena 19. 06. 2012 17:54
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v Petržalke bude 26.6.2012 od 9:00 v Kongresovej sále v Technopole

Pozvánka

 


PetržalkaV súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 26. júna 2012 (utorok) o 9.00 hod.


v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.
 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

 


1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.5.2012.
Predkladá: prednosta


2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta
 

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.
Predkladá: starosta
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení VZN č. 2 zo dňa 13. 2. 1996, VZN č. 4 zo dňa 29. 10. 1996, VZN č. 4 zo dňa 7. 12. 1999 a VZN č. 4 zo dňa 5. 5. 2009.
Predkladá: prednosta
 

5. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
Predkladá: prednosta


6. Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava- Petržalka.
Predkladá: starosta
 

7. Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011.
Predkladá: JUDr. Hanidžiar, veliteľ OS MsP
 

8. Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka.
Predkladá: O. Kríž, tajomník MR
 

9. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o., Geologická 36, Bratislava.
Predkladá: prednosta


10. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
Predkladá: prednosta
 

11. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
Predkladá: prednosta
 

12. Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava za účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice.
Predkladá: prednosta
 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava.
Predkladá: prednosta
 

14. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.
Predkladá: prednosta
 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149.
Predkladá: prednosta
 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498.
Predkladá: prednosta
 

17. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava, IČO: 31802958.
Predkladá: prednosta
 

18. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Tanec proti drogám, o.z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228.
Predkladá: prednosta


19. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, Bratislava.
Predkladá: prednosta


20. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO,
spol. s r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583.
Predkladá: prednosta
 

21. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta
 

22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2012.
Predkladá: starosta
 

23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.
Predkladá: starosta
 

24. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 103 zo dňa 27.9.2011.
Predkladá: prednosta
 

25. Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina


26. Návrh zámeru opráv komunikačných terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: R. Masár + pracovná skupina
 

27. Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území mestskej časti Bratislava- Petržalka a športového areálu ZŠ Budatínska.
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina


28. Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, Bratislava.
Predkladá: miestny kontrolór
 

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Petržalka na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.
Predkladá: miestny kontrolór


30. Interpelácie.
 

31. Rôzne. 

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Júl 2018 »
Júl
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1324 signatures so far

Latest signatures

  • Juraj Jamrich, Bratislava,
  • Valéria Jamrichová, Bratislava,
  • Petra Cepková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke