Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Autor: Redakcia Posledná zmena 19. 06. 2012 17:54
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v Petržalke bude 26.6.2012 od 9:00 v Kongresovej sále v Technopole

Pozvánka

 


PetržalkaV súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 26. júna 2012 (utorok) o 9.00 hod.


v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.
 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

 


1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.5.2012.
Predkladá: prednosta


2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta
 

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.
Predkladá: starosta
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení VZN č. 2 zo dňa 13. 2. 1996, VZN č. 4 zo dňa 29. 10. 1996, VZN č. 4 zo dňa 7. 12. 1999 a VZN č. 4 zo dňa 5. 5. 2009.
Predkladá: prednosta
 

5. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
Predkladá: prednosta


6. Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava- Petržalka.
Predkladá: starosta
 

7. Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011.
Predkladá: JUDr. Hanidžiar, veliteľ OS MsP
 

8. Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka.
Predkladá: O. Kríž, tajomník MR
 

9. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o., Geologická 36, Bratislava.
Predkladá: prednosta


10. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
Predkladá: prednosta
 

11. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
Predkladá: prednosta
 

12. Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava za účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice.
Predkladá: prednosta
 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava.
Predkladá: prednosta
 

14. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.
Predkladá: prednosta
 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149.
Predkladá: prednosta
 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498.
Predkladá: prednosta
 

17. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava, IČO: 31802958.
Predkladá: prednosta
 

18. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Tanec proti drogám, o.z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228.
Predkladá: prednosta


19. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, Bratislava.
Predkladá: prednosta


20. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO,
spol. s r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583.
Predkladá: prednosta
 

21. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta
 

22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2012.
Predkladá: starosta
 

23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.
Predkladá: starosta
 

24. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 103 zo dňa 27.9.2011.
Predkladá: prednosta
 

25. Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina


26. Návrh zámeru opráv komunikačných terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: R. Masár + pracovná skupina
 

27. Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území mestskej časti Bratislava- Petržalka a športového areálu ZŠ Budatínska.
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina


28. Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, Bratislava.
Predkladá: miestny kontrolór
 

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Petržalka na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.
Predkladá: miestny kontrolór


30. Interpelácie.
 

31. Rôzne. 

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1355 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Károlyová, Bratislava,
  • Katarína Bartová Foltínová, Bratislava,
  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

748 signatures so far

Latest signatures

  • Katarina Veselska, Bzovicka 26
  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'